Työpajat

Työpajoja on tiistain ja keskiviikon aikana puolen tunnin sykleissä. Parhaimmillaan yhtäaikaa luennon kanssa on 7 työpajaa. Fyysisesti kaikki tilat sijoittuvat lähekkäin toisiaan, joten niiden välillä liikkuminen onnistuu helposti. Myös näyttely- ja kahvipisteet ovat ihan vieressä.

Työpajojen aiheet sopivat niin hoitohenkilökunnallekin kuin myös kokeneille lääkäreille. Kouluttajina toimivat päivystyksen konkarit.

Aiheina ovat mm. hemo-dynamiikan tukihoidot, kivun hoito ja toimenpidesedaatio, myrkytyspotilaan systemaattinen alkuhoito, murtuman hoito, ranteen repositio ja kipsaus, peruslastoitukset, sairaanhoitajan vastaanotolla EKG:n otto ja alkutulkinta.

Koska osa pienryhmätiloista on vain 10 henkilölle, suosittelemme työpajaan ilmoittautumista. Siten varmistat paikkasi. Jos työpajassa on tilaa, voi siihen osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Työpajatilat ovat hyvin lähekkäin toisiaan, joten niiden välillä liikkuminen onnistuu vaivatta.

Linkki ilmoittautumiseen tulee tähän

Työpajojen teemat

Työpajat

Aika:         Tiistai 3.11. klo 12.15 – 16.00

                  Keskiviikko 4.11. klo 9.00 – 13.45

Tarkemmat työpajojen ajat löytyvät ilmoittautumisen yhteydessä ja kongressi-ohjelmasta.

Paikat:     Luentosali 21, 2.krs ja kokous- ja ryhmätyötilat, 1.krs


Lääkäreiden ja hoitajien yhteiset työpajat


Astrupin systemaattinen tulkinta

Verikaasuanalyysi tarjoaa oikein tulkittuna valtavasti tietoa potilaan nykytilasta ja usein ohjaa toimintaa heti alusta oikealle ja kohdistetummalle diagnostiselle polulle. Työpajassa harjoitellaan esimerkkien kautta verikaasuanalyysin systemaattista ja oikeaoppista tulkintaa.

Kouluttaja: akuuttilääketieteen sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Harri Pikkarainen


EKG:n systemaattinen tulkinta

Työpajassa käsitellään ekg:n perusteet, systemaattinen tulkinta sekä tyypillisimmät löydökset. Nostamme myös esiin hieman harvinaisempia poikkeavia löydöksiä.

Kouluttaja: kardiologian erikoislääkäri, akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri Sonja Hänninen


Hemodynamiikan tukihoidot – keittokirjaohjeet

Epästabiili hemodynamiikka on yleinen ongelma sekä ensihoidossa että päivystyksissä. Työpajassa käydään läpi epästabiilin hemodynamiikan syitä ja esimerkkien kautta keittokirja-ohjeita hemodynamiikan tukihoidoista.

Kouluttaja: akuuttilääketieteen erikoislääkäri Iita Daavittila


Intraosseaalineulan asettaminen – harjoittelemalla mestariksi

Toimiva yhteys verenkiertoon neste- ja lääkehoidon mahdollistamiseksi on hätätilapotilaan hoidossa usein haastavaa. Intraosseaaliyhteys eli luuydinyhteys on hyvä vaihtoehtoinen lääkkeenanto- ja nesteytysreitti suonensisäiselle yhteydelle. Työpajan tarkoituksena on kehittää teoreettista tietämystä ja käden taitoja IO-poran ja nesteensiirtoletkuston käytössä.

Kouluttaja: ensihoitaja, kenttäjohtaja Seppo Uusinarkaus


Jokainen potilas on tutkittava (ja hoidettava) cABCDE:n mukaisesti

Systemaattinen status on ehdoton edellytys potilaan nopeaan ja oikeaoppiseen hoitoon. cABCDE-algoritmia käytetään yleisesti hätätilapotilaiden kohdalla, mutta algoritmi on sovellettavissa myös muihin päivystyspotilaisiin.

Työpajassa käydään läpi cABCDE-algoritmissa huomioitavat asiat, poikkeavat löydökset ja näihin puuttuminen keittokirja-tyyppisesti.

Kouluttaja: akuuttilääketieteen erikoislääkäri, dosentti Teemu Koivistoinen


Kivun hoito ja toimenpidesedaatio – keittokirja-ohjeet

Työpajassa käsitellään akuutin kivun hoidon ja toimenpidesedaation perusteet sekä tarjotaan esimerkkien kautta keittokirja-ohjeita.

Kouluttaja: akuuttilääketieteen erikoislääkäri Markku Grönroos


KNK – status sairaanhoitajan vastaanotolla

Itsenäisen sairaanhoitajavastaanoton merkitys niin hoitoonohjauksessa kuin reseptihoitajan vastaanotolla on lisääntynyt viime vuosina. Työpajassa käydään läpi KNK-statuksen tekeminen sekä yleisimmät poikkeavat ja/tai päivystyksellistä hoitoa vaativat löydökset statuksessa. Työpaja on suunnattu sekä itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottotyötä tekeville sairaanhoitajille että akuuttilääketieteeseen erikoistuville lääkäreille.

Kouluttaja: korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, dosentti Heikki Teppo


Lastoitus ja kipsaus I

Työpajassa kokeillaan erilaisten valmistukien sovittamista päivystyksessä. Niitä päästään myös harjoittelemaan pareittain.

Kouluttajat: lääkintävahtimestarit Jan Heini ja Jari Laitinen


Lastoitus ja kipsaus II

Työpajassa harjoitellaan yläraajan peruslastoituksia, mm. kulmakipsiä.

Kouluttajat: lääkintävahtimestarit Jan Heini ja Jari Laitinen


Lastoitus ja kipsaus III

Työpajassa opetetaan ranteen repositio ja dorsaalinen kipsilasta puukipsillä.

Kouluttajat: lääkintävahtimestarit Jan Heini ja Jari Laitinen


Myrkytyspotilaan systemaattinen alkuhoito

Työpajassa käydään läpi yleisimpiä myrkytysten aiheuttajia, myrkytysten alkuhoitoa sekä vasta-aineita.

Kouluttaja: anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääkäri Pauli Vuorinen

NIV - keittokirjaohjeet

Non-invasiivinen ventilaatio on nykyään laajassa käytössä hengitysvajauspotilailla niin ensihoidossa, päivystyksissä kuin osastoillakin. Työpajassa paneudutaan hengityksen fysiologiaan sekä hengitysvajauksen oikeaoppiseen hoitoon noninvasiivisella ventilaatiolla.

Kouluttaja: anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääkäri Juhani Tavasti


Pään TT:n systemaattinen tulkinta

Neurologisten oireiden ja pään traumojen diagnostiikka on viime vuosina kehittynyt nopeasti. Antikoagulanttien lisääntyneen käytön myötä pään verenvuotojen vaara on lisääntynyt. Työpaja opettaa tunnistamaan tyypillisen kallon sisäisen vuoden, infarktiharventuman ja aivopaineen nousun merkit.

Kouluttaja: radiologian erikoislääkäri Joakim Auren


Sairaanhoitajan vastaanotto: EKG:n otto ja alkutulkinta

15-kytkentäinen EKG on rutiinitutkimus sydänpotilaan arviossa. Työpajassa kerrataan oikeaoppinen EKG:n otto sekä V4R- ja takaseinäkytkentöjen kliininen merkitys. Niin ikään käydään läpi EKG:n systemaattinen alkuarvio.

Kouluttaja: sisätautien ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri, LT Ville Hällberg


Sairaanhoitajan vastaanotto: sydämen ja keuhkojen auskultaatio

Triagessa ja sairaanhoitajan vastaanotolla yleisiä oireita ovat hengenahdistus/hengitystietulehdus ja rytmihäiriötuntemukset. Työpajassa opiskellaan sydämen rytmihäiriön ja poikkeavan keuhkojen auskultaatiolöydöksen tunnistamista.

Kouluttaja: Kardiologian erikoistuva lääkäri Marlene Mustonen


Sukelluslääketieteen työpaja: Kuplia päässä – sukeltajantaudin tunnistaminen

Sukelluslääketieteen työpajassa käsitellään sukeltajantautia, sen tunnistamista, vaikeusasteen arviointia ja alkuhoitoa.

Kouluttajat: Erikoislääkäri, sukelluslääketieteen- ja ylipainehappihoidon erityispätevyys, dos Anne Räisänen-Sokolowski ja akuuttilääketieteen ja anestesiologian erikoislääkäri Timo Jama


Virheasentoinen murtuma – miten hoidan?

Virheasentoiseen murtumaan liittyy kohonnut komplikaatioriski, joten alkuhoitoon kannattaa panostaa oikeanlaisen reposition ja immobilisaation osalta. Työpajassa perehdytään käytännönläheisesti virheasentoisen murtuman alkuhoitoon ensihoidosta päivystykseen.

Kouluttaja: Ortopedian ja traumatologian erikoistuva lääkäri Laura Kärnä


LÄÄKÄRITYÖPAJAT

Antikoagulanttihoito erityistilanteissa

Eteisvärinän ja syvän laskimotukoksen hoidossa DOAC:t ovat muuttaneet kuluneella vuosikymmennellä hoitokäytäntötyypillisten potilaiden hoidossa. Työpajassa päivitetään hoito-ohjeet epätyypillisille potilasryhmille, kuten syöpäpotilaille, jotka on toistaiseksi hoidettu hepariinilla ja varfariinilla.

Kouluttaja: Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, LT Hanna Pohjantähti - MaaroosOhjelmien tarkempaa kuvausta vielä täydennetään.

Muutokset ovat mahdollisia.