Työpajat

Työpajoja on tiistain ja keskiviikon aikana puolen tunnin sykleissä. Parhaimmillaan yhtäaikaa luennon kanssa on 7 työpajaa. Fyysisesti kaikki tilat sijoittuvat lähekkäin toisiaan, joten niiden välillä liikkuminen onnistuu helposti. Myös näyttely- ja kahvipisteet ovat ihan vieressä.

Työpajojen aiheet sopivat niin hoitohenkilökunnallekin kuin myös kokeneille lääkäreille. Kouluttajina toimivat päivystyksen konkarit.

Aiheina ovat mm. hemo-dynamiikan tukihoidot, kivun hoito ja toimenpidesedaatio, myrkytyspotilaan systemaattinen alkuhoito, murtuman hoito, ranteen repositio ja kipsaus, peruslastoitukset, sairaanhoitajan vastaanotolla EKG:n otto ja alkutulkinta.

Koska osa pienryhmätiloista on vain 10 henkilölle, suosittelemme työpajaan ilmoittautumista. Siten varmistat paikkasi. Jos työpajassa on tilaa, voi siihen osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Työpajatilat ovat hyvin lähekkäin toisiaan, joten niiden välillä liikkuminen onnistuu vaivatta.

Linkki ilmoittautumiseen tulee tähän

Työpajojen teemat


Astrupin systemaattinen tulkinta

A-astrup tarjoaa oikein tulkittuna valtavasti tietoa potilaan nykytilasta. Työpajassa harjoitellaan esimerkkien kautta astrupin systemaattista ja oikeaoppista tulkintaa.

Kouluttaja: akuuttilääketieteen sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Harri Pikkarainen

cABCDE - jokaisen potilaan on tutkimus ja hoitokaavio

Systemaattinen status on ehdoton edellytys potilaan nopeaan ja oikeaoppiseen hoitoon. cABCDE-algoritmia käytetään yleisesti hätätilapotilaiden kohdalla, mutta algoritmi on sovellettavissa myös muihin päivystyspotilaisiin. Työpajassa käydään läpi cABCDE-algoritmissa huomioitavat asiat, poikkeavat löydökset ja näihin puuttuminen keittokirja-tyyppisesti.

Kouluttaja: akuuttilääketieteen erikoislääkäri, dosentti Teemu Koivistoinen

EKG:n otto ja alkutulkinta sairaanhoitajan vastaanotolla

15-kytkentäinen EKG on rutiinitutkimus sydänpotilaan arviossa. Työpajassa kerrataan oikeaoppinen EKG:n otto sekä V4R- ja takaseinäkytkentöjen kliininen merkitys. Niin ikään käydään läpi EKG:n systemaattinen alkuarvio.

Kouluttaja: sisätautien ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri, LT Ville Hällberg

EKG:n systemaattinen tulkinta

Työpajassa käsitellään ekg:n perusteet, systemaattinen tulkinta sekä tyypillisimmät löydökset. Nostamme myös esiin hieman harvinaisempia poikkeavia löydöksiä.

Kouluttaja: kardiologian erikoislääkäri, akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri Sonja Hänninen

Hemodynamiikan tukihoidot – keittokirjaohjeet

Epästabiili hemodynamiikka on yleinen ongelma sekä ensihoidossa että päivystyksissä. Työpajassa käydään läpi epästabiilin hemodynamiikan syitä ja esimerkkien kautta keittokirja-ohjeita hemodynamiikan tukihoidoista.

Kouluttaja: akuuttilääketieteen erikoislääkäri Iita Daavittila

Intraosseaalineulan asettaminen

Toimiva yhteys verenkiertoon neste- ja lääkehoidon mahdollistamiseksi on hätätilapotilaan hoidossa usein haastavaa. Intraosseaaliyhteys eli luuydinyhteys on hyvä vaihtoehtoinen lääkkeenanto- ja nesteytysreitti suonensisäiselle yhteydelle. Työpajan tarkoituksena on kehittää teoreettista tietämystä ja käden taitoja IO-poran ja nesteensiirtoletkuston käytössä.

Kouluttaja: ensihoitaja, kenttäjohtaja Seppo Uusinarkaus

Kivun hoito ja toimenpidesedaatio – keittokirja-ohjeet

Työpajassa käsitellään akuutin kivun hoidon ja toimenpidesedaation perusteet sekä tarjotaan esimerkkien kautta keittokirja-ohjeita.

Kouluttaja: akuuttilääketieteen erikoislääkäri Markku Grönroos

KNK – status sairaanhoitajan vastaanotolla

Itsenäisen sairaanhoitajavastaanoton merkitys niin hoitoonohjauksessa kuin reseptihoitajan vastaanotolla on lisääntynyt viime vuosina. Työpajassa käydään läpi KNK-statuksen tekeminen sekä yleisimmät poikkeavat löydökset statuksessa. Työpaja on suunnattu erityisesti itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottotyötä tekeville sairaanhoitajille.

Kouluttaja: korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, dosentti Heikki Teppo

Myrkytys-potilaan systemaattinen alkuhoito

Työpajassa käydään läpi yleisimpiä myrkytysten aiheuttajia, myrkytysten alkuhoitoa sekä vasta-aineita.

Kouluttaja: anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääkäri Pauli Vuorinen

NIV - keittokirjaohjeet

Non-invasiivinen ventilaatio on nykyään laajassa käytössä hengitysvajauspotilailla niin ensihoidossa, päivystyksissä kuin osastoillakin. Työpajassa paneudutaan hengityksen fysiologiaan sekä hengitysvajauksen oikeaoppiseen hoitoon non-invasiivisella ventilaatiolla.

Kouluttaja: anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääkäri Juhani Tavasti

Peruslastoitukset I

Työpajassa opettelemme sormilastoituksen ja kantositeen laittamisen päivystyksessä. Pääsemme myös harjoittelemaan niitä pareittain.

Kouluttajat: lääkintävahtimestarit Jan Heini ja Jari Laitinen

Peruslastoitukset II

Työpajassa opetellaan kahden muun lastoituksen tekeminen.

Kouluttajat: lääkintävahtimestarit Jan Heini ja Jari Laitinen

Pään TT:n systemaattinen tulkinta

Neurologisten oireiden ja pään traumojen diagnostiikka on viime vuosina kehittynyt nopeasti. Antikoagulanttien lisääntyneen käytön myötä pään verenvuotojen vaara on lisääntynyt. Työpaja opettaa tunnistamaan tyypillisen kallon sisäisen vuoden, infarktiharventuman ja aivopaineen nousun merkit.

Kouluttaja: radiologian erikoislääkäri Joakim Auren

Ranteen repositio ja kipsaus

Työpajassa opetetaan ranteen repositio ja puukipsin käyttö.

Kouluttajat: lääkintävahtimestarit Jan Heini ja Jari Laitinen

Sydämen ja keuhkojen auskultaatio sairaanhoitajan vastaanotolla

Triagessa ja sairaanhoitajan vastaanotto yleisiä oireita ovat hengenahdistus/hengitystietulehdus ja rytmihäiriötuntemukset. Työpajassa opiskellaan sydämen rytmihäiriön ja poikkeavan keuhkojen auskultaatiolöydöksen tunnistamista. 

Virheasentoinen murtuma

Murtumapotilas päivystyksessä…

Kouluttaja: Ortopediaan erikoistuva lääkäri Laura KärnäOhjelmien tarkempaa kuvausta vielä täydennetään. Ilmoittautuminen työpajoihin käynnistyy pian.