Erikoistuminen Suomessa

Erikoistumiskoulutuksen pääpaino on työskentelyllä monipuolisen potilasmateriaalin omaavassa päivystyspoliklinikassa. Mikäli potilasmateriaali ei ole riittävän monipuolista ja vaativaa, erikoistumiskoulutusta tulee täydentää palvelulla tukevissa klinikoissa, esim kirurgia tai sisätaudit.

9kk terveyskeskuspalvelu on pakollista samoin kuin jaksot anestesia/valvonta/tehostettu valvonta/tehohoito 6kk, lastentaudit 6kk (josta 2-3kk voi suorittaa yhteispäivystyksessä) ja ensihoito 3kk (josta vähintään 1kk operatiivisessa ensihoitotoiminnassa).

Palvelusta on suoritettava vähintään 1v yliopistosairaalassa ja 3v yliopistosairaalan ulkopuolella (ml. tk-palvelu). Erikoistumissuunnitelma on hyvä käydä läpi yliopiston oppiaineen vastuuhenkilön kanssa.


Alla on lainaus Itä-Suomen yliopiston opinto-oppaasta:

Akuuttilääketiede vastaa kaikenikäisten potilaiden vammojen ja akuuttien sairauksien oireiden vaatimasta diagnostiikasta ja kiireellisestä hoidosta kiireellisyysluokan vaatimalla tavalla. Korkealaatuinen päivystyshoito edellyttää etupainotteista diagnostiikkaa ja viiveetöntä hoidon aloitusta. Akuuttilääketieteen erikoislääkäri on ensisijaisesti päivystysklinikassa toimiva kliinikko, jonka muita tehtäviä ovat päivystystoiminnan suunnittelu, päivittäinen ohjaaminen, koulutustoiminnan järjestäminen sekä päivystyksen talouden hallinta ja tutkimustyö. Tulevaisuuden sairaalapäivystys toimii pääasiassa akuuttilääketieteen erikoislääkäreiden voimin.

Valmistuttuaan akuuttilääkäri:

-Omaa kliiniseen päätöksentekoon liittyvän kokonaisvaltaisen ajattelutavan ja lääketieteen eettiset periaatteet

-Tunnistaa akuutisti sairastuneen tai vammautuneen potilaan vaikeat ja henkeä uhkaavat tilat ja sairaudet, joiden hoidon viivästyminen aiheuttaisi potilaan tilan merkittävän huononemisen

-Kykenee arvioimaan potilaan tutkimuksen ja hoidon kiireellisyyden-Hallitsee akuutisti sairastuneen tai vammautuneen potilaan arvioinnin ja erotusdiagnostiikan

-Hallitsee päivystyspotilaan hoidon aloituksen

-Kykenee suunnittelemaan ja koordinoimaan päivystyspotilaan jatkohoitoa yhdessä eri erikoisalojen sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkoston kanssa

-Kykenee ohjaamaan ja johtamaan moniammatillista hoitotiimiä päivystyspotilaiden hoidossa

-Tuntee ensihoidon palveluverkoston rakenteen ja johtamisperiaatteet

-Hallitsee päivystysprosessien teoreettiset perusteet ja kykenee osaltaan päivystyksen potilasvirtojen hallinnoimiseen ja toiminnan johtamiseen

-Hallitsee monipotilastilanteiden ja suuronnettomuuksien mukaiset toimintastrategiat sekä kykenee valmiussuunnitelmien mukaiseen kliiniseen toimintaan ja päivystysklinikan johtamiseen

-Kykenee tilanteenmukaiseen kommunikaatioon potilaiden ja omaisten, muun työyhteisön, yhteistyötahojen sekä muiden viranomaisten ja tiedotusvälineiden kanssa

-Omaa tieteellisen suhtautumistavan työhönsä, on perehtynyt tutkimusmenetelmiin sekä näyttöön perustuvan lääketieteen ja kriittisen tieteellisen arvioinnin menetelmiin ja kykenee osallistumaan oman alansa tieteelliseen tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun

-Kykenee toimimaan alansa erityiskysymysten opettajana terveydenhuollon henkilöstön koulutuksessa